Anna Mare, ondernemer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer: 73968978, gevestigd te Jasmijn 52 in RIJSWIJK ZH.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Consument: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten op afstand aanbiedt aan consumenten.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van technieken voor communicatie op afstand.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer, alle bestellingen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld.
Met het plaatsen van een bestelling gaat de consument automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. De ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
Een overeenkomst komt tot stand zodra een bevestiging van de bestelling naar de consument is verzonden.

Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de producten met afbeeldingen die een weergave zijn van de aangeboden producten. Dit ter indicatie en deze kunnen geen aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst of enige vorm van schadevergoeding.

Herroepingsrecht
De consument heeft het recht om de aankoop binnen een zichttermijn van 14 dagen te retourneren. Dit voorafgaand door aan te geven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, middels een bericht naar info@annamare.nl. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de producten ongebruikt en onbeschadigd zijn en de producten zich in de originele verpakking bevinden. Geaccepteerde retourzendingen worden binnen 14 werkdagen na ontvangst terugbetaald exclusief de kosten voor het retour zenden.
De consument dient middels een verzendbewijs aan te kunnen tonen dat de geleverde producten tijdig zijn geretourneerd.
Indien de consument niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en de aankoop niet binnen 14 dagen geretourneerd heeft, is de aankoop een feit.

Prijzen
De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21 % btw.

Transport en levering
Na ontvangst van de betaling worden de producten binnen 2 werkdagen verzonden. De verzendkosten die in rekening worden gebracht, bedragen voor:

Nederland: € 1,95

Rest van de wereld: € 3,50

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument bij de bestelling kenbaar heeft gemaakt. De ondernemer is niet verantwoordelijk bij geen of te late levering door onjuiste adresopgave.
De levertijd is indicatief. Overschrijding van de levertijd geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
Indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht, uiterlijk 30 dagen nadat de consument de bestelling geplaatst heeft. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en de ondernemer zal het aankoopbedrag binnen 14 werkdagen na ontbinding terugbetalen. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 werkdagen volledig en duidelijk omschreven bij de ondernemer worden ingediend.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen 14 werkdagen beantwoord.

Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Overmacht
In geval van overmacht heeft ondernemer het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door de consument hier per e-mail over mede te delen en zonder dat ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding.